Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Chi tiết đề cương luận văn tốt nghiệp Marketing – Mix tại công ty Mai Anh

Chi tiết đề cương luận văn tốt nghiệp Marketing – Mix tại công ty Mai Anh

Bài viết chia sẻ đề cương luận văn tốt nghiệp Marketing – Mix tại công ty Mai Anh. Hy vọng các bạn sinh viên marketing dễ dàng định hướng cho bài luận văn cụ thể của mình.

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MARKETING

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT……………………………
DANH MỤC BẢNG………………………………………….
DANH MỤC SƠ ĐỒ …………………………………………
DANH MỤC HÌNH …………………………………………..
DANH MỤC BIỂU ĐỒ…………………………………………………………………….. iii
MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………..5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CỞ SỞ LÝ LUẬN
VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX…………….
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu………………….
1.2. Tổng quan về Marketing……………………………
1.2.1 Khái niệm Marketing……………………………..
1.2.2 Vai trò của Marketing ……………………………
1.2.3 Chức năng của Marketing………………………
1.2.4 Hoạt động quản trị Marketing ………………..
1.3 Marketing – mix ………………………………………..
1.3.1 Khái niệm Marketing – Mix…………………….
1.3.2 Thiết kế nội dung phối hợp các công cụ trong Marketing-mix ……….
1.4 Các chỉ tiêu đánh giá Marketing – Mix trong doanh nghiệp……………….
1.4.1 Chỉ tiêu kết quả tiêu thụ sản phẩm…………..
1.4.2 Chỉ tiêu hiệu quả tiêu thụ ……………………….
1.4.3 Chi tiêu kết quả thái độ ………………………….
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing – Mix
1.5.1 Môi trường vĩ mô…………………………………..
1.5.2. Môi trường vi mô………………………………….
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……..
2.1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu ………..
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu…………………
2.1.2 Phương pháp xử lý dữ liệu ……………………..
2.2 Quy trình nghiên cứu …………………………………
2.2.1 Nghiên cứu nhân tố tác động hoạt động Marketing – Mix ……………..
2.2.2 Xác định các biến nghiên cứu …………………
2.2.3 Xác định các bên và số lượng mẫu nghiên cứu…………….
2.2.4 Xây dựng thang đo và thiết kế bảng hỏi…………………
2.2.5 Thu thập, phân tích và kết luận về kết quả nghiên cứu ………
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG MARKETING – MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MAI ANH ……………
3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh ……….
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh ……………………………………………………….
3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty …………
3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh………………………………………….
3.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động marketing – mix tại công ty ………………………………………………………………….
3.2.1 Đặc điểm về nguồn lực tài chính……………..
3.2.2 Mặt bằng nhà xưởng ……………………………..
3.2.3 Quy trình cung ứng sản phẩm …………………
3.2.4 Cơ cấu lao động tại công ty ……………………
3.3 Hoạt động kinh doanh tại công ty………………..
3.3.1 Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu…………………
3.3.2 Hoạt động Marketing tại công ty …………….
3.3.3 Phân tích thị trường mục tiêu, khách hàng, đối tác và đối thủ cạnh tranh…………….
3.4 Thực trạng Marketing – Mix tại công ty ………
3.4.1 Chính sách sản phẩm …………………………….
3.4.2 Chính sách giá………………………………………
3.4.3 Chính sách phân phối…………………………….
3.4.4 Chính sách xúc tiến thương mại………………
3.5 Đánh giá thực trạng marketing-mix tại công ty………………….
3.5.1 Kết quả nghiên cứu khảo sát …………………..
3.5.2 Những kết quả đạt được …………………………
3.5.3 Những tồn tại………………………………………..
3.5.4 Nguyên nhân những kết quả và tồn tại……..
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ỨNG DỤNG MARKETING – MIX
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MAI ANH ……….
4.1 Dự báo xu hướng phát triển thị trường máy lạnh, điều hòa tại Việt Nam trong thời gian tới……………………………………………………
4.1.1 Cơ hội ………………………………………………….
4.1.2 Thách thức ……………………………………………
4.2 Định hướng, nhiệm vụ và mục tiêu của công ty trong thời gian tới……..
4.2.1 Định hướng công ty ……………………………….
4.2.2 Nhiệm vụ công ty …………………………………..
4.2.3 Mục tiêu……………………………………………….
4.3 Giải pháp Marketing- mix tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư Mai Anh……………………
4.3.1 Giải pháp xây dựng chiến lược định vị phù hợp………………………
4.3.2 Giải pháp Marketing- mix ……………………………..
4.4 Một số giải pháp cụ thể cho hoạt động Marketing – mix tại công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh………………………………………..
4.4.1 Thiết kế phòng Marketing riêng biệt……………………………..
4.4.2 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thông tin, phân tích và dự báo
marketing tại công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Mai Anh ……………..
4.4.3. Nâng cấp phần mềm quản lý hàng dự trữ, hàng tồn kho …………….
KẾT LUẬN………………………………………………………
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………….9
PHỤ LỤC…………………………………………………….
Xem thêm:

  • Luận văn tốt nghiệp marketing
  • Phân tích hoạt động Marketing Mix của khách sạn Caravelle theo sản phẩm
  • Đề cương luận văn Marketing – Mix về công ty Kinh Đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *