Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cao học quản lý giáo dục

Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cao học quản lý giáo dục

Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cao học quản lý giáo dục của đề tài ” Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.”

Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cao học quản lý giáo dục
Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cao học quản lý giáo dục

Đề cương chi tiết luận văn cao học quản lý giáo dục

LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………i
LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………….ii
MỤC LỤC………………………………………………………………………………………………iii
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT………………………………………iv
DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………………………………………….v
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ………………………………………………………….vi
MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………..1
1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………..1
2. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………………………………..2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu…………………………………………………….2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………………………………….2
5. Giả thuyết khoa học………………………………………………………………………….3
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………..3
7. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………..3
8. Cấu trúc của luận văn ……………………………………………………………………….4
Tham khảo thêm: Tham khảo đề cương luận văn tốt nghiệp ngành giáo dục
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CNTT Ở CÁC THCS……………………………………………………….5
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu……………………………………………………..5
1.2. Một số khái niệm cơ bản ………………………………………………………………..7
1.2.1. Quản lý………………………………………………………………………………………7
1.2.2. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường …………………………………….14
1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học………………………………………………………….15
1.2.4. Phương pháp dạy học ………………………………………………………………..16
1.2.5. Đổi mới phương pháp dạy học ……………………………………………………17
1.2.6. Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ………………………………………..17
1.2.7. Công nghệ thông tin ………………………………………………………………….18
1.2.8. Biện pháp quản lý……………………………………………………………………..19
1.3. Tầm quan trọng của đổi mới PPDH và quản lý đổi mới PPDH ở các
trường THCS ……………………………………………………………………………20
1.3.1. Đặc trưng của đổi mới PPDH ở các trường THCS ………………………..20
1.3.2. Nội dung quản lý đổi mới PPDH ở các trường THCS……………………21
1.3.3 Yêu cầu quản lý đổi mới PPDH ở các trường THCS………………………29
1.4. Tác dụng của CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS và yêu cầu của công tác quản lý………………………………………….31
1.4.1. Tác dụng của CNTT đối với đổi mới PPDH…………………………………31
1.4.2. Quản lý xây dựng kế hoạch sử dụng phòng học đa phương tiện và phần mềm dạy học……32
1.4.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng phòng học đa phương tiện và phần mềm dạy học…..33
1.4.4. Tăng cường giám sát kiểm tra công tác sử dụng phòng học đa phương tiện và phần mềm dạy học …34
1.4.5. Cung ứng các điều kiện sử dụng phòng học đa phương tiện và phần mềm dạy học…..35
Tiểu kết chương 1 ………………………………………………………………………………..36
Xem thêm đề cương khác: Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục ở Trường Cao đẳng
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở CÁC TRƯỜNG THCS CỦA HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC………………..38
2.1. Đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, thực trạng giáo dục THCS của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ……………..38
2.1.1. Đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc…………………………………………………..38
2.1.2. Thực trạng giáo dục THCS của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc……40
2.1.3. Việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và những điều kiện để phát triển ứng dụng CNTT trong giáo dục THCS ở huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc…….47
2.2. Thực trạng nhận thức của đội ngũ CBQL, đội ngũ GV về đổi mới PPDH
trên cơ sở ứng dụng CNTT ở các trường THCS huyện Tam Đảo …………49
2.3. Thực trạng đổi mới PPDH trên cơ sở ứng dụng CNTT ở các trường THCS của huyện Tam Đảo ………………………………………………………..50
2.3.1. Thực trạng sử dụng phòng học ĐPT ……………………………………………50
2.3.2. Thực trạng sử dụng phần mềm dạy học ……………………………………….50
2.3.3. Thực trạng thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin ……51
2.4. Thực trạng quản lý đổi mới PPDH trên cơ sở ứng dụng CNTT ở các trường THCS của huyện Tam Đảo………………………………………………53
2.4.1. Thực trạng quản lý việc xây dựng và sử dụng phòng học ĐPT……….53
2.4.2. Thực trạng quản lý việc sử dụng phần mềm dạy học……………………..53
2.4.3. Thực trạng quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin ………………………………………….54
2.5. Đánh giá chung về thực trạng đổi mới và quản lý đổi mơi PPDH trên cơ sơ ứng dụng CNTT ở các trường THCS huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ……………………..56
2.5.1. Ưu điểm……………………………………………………………………………………56
2.5.2. Khuyết điểm …………………………………………………………………………….56
2.5.3. Phân tích nguyên nhân……………………………………………………………….57
Tiểu kết chương 2 ………………………………………………………………………………..60
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CNTT Ở CÁC TRƯỜNG THCS CỦA HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC ………….61
3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp………………………………………..61
3.1.1. Đảm bảo tính đồng bộ ……………………………………………………………….61
3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn ………………………………………………………………61
3.1.3. Đảm bảo tính khả thi …………………………………………………………………62
3.2. Các biện pháp quản lý đổi mới PPDH trên cơ sở ứng dụng CNTT ở các trường THCS huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ………………………..62
3.2.1. Biện pháp 1: Tổ chức nâng cao nhận thức cho GV về tầm quan trọng của việc đổi mới PPDH trên cơ sơ ứng dụng CNTT……………….62
3.2.2. Biện pháp 2: Kế hoạch hóa việc bồi dưỡng cho GV ở các trường  THCS về đổi mới PPDH và kiến thức, kỹ năng tin học cơ bản…………64
3.2.3. Biện pháp 3: Chỉ đạo nâng cao khả năng sử dụng một số phần mềm dạy học cho GV…………….66
3.2.4. Biện pháp 4: Thiết kế giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT..67
3.2.5. Biện pháp 5: Triển khai áp dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT………..73
3.2.6. Biện pháp 6: Cung ứng tài chính kịp thời để đầu tư mua sắm, quản lý TBDH hiện đại; xây dựng phòng học ĐPT nhằm ứng dụng hiệu quả CNTT trong dạy học……75
3.2.7. Biện pháp 7: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả đổi mới PPDH trên cơ sở ứng dụng CNTT của GV…………………………………….80
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp…………………………………………………….83
3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp……………85
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ……………………………………………………………93
1. Kết luận…………………………………………………………………………………………93
2. Khuyến nghị ………………………………………………………………………………….94
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………….97
PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………………
Xem thêm: https://linkhay.com/link/2277720/gioi-thieu-de-cuong-chi-tiet-luan-van-cao-hoc-quan-ly-giao-duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *